9cb77af2-aec9-4f29-bcef-4a119eb78dd7.jfif

STRONG

RESPONSIBLE

BRAVE

WORLD CONGRESS OF UKRAINIANS:
MULTIPLICATION OF EFFORT
WITH LIMITED RESOURCES

SERGEY KASYANCHUK

 

Director of the Representation of the World Congress of Ukrainians (UWC) in Ukraine,
a graduate of the School of Strategic Architect of the first and fourth sets

  • Resource efficiency

  • Complex solutions on a larger scale

  • Another way of thinking

  • Multiplication of efforts

Директор представництва Світового Конґресу Українців (СКУ) в Україні,
випускник Школи Стратегічного Архітектора першого і четвертого наборів

  • Ефективне використання ресурсів

  • Складні рішення більшого масштабу

  • Інший хід мислення

  • Мультиплікація зусиль

THERE MUST BE VERY CLEAR COORDINATION AND UNITY TO REALLY BE HEARD.

 

I was born, raised and studied in Ukraine, but that's how life turned out, that I ended up in Canada and spent many years there. Canada taught me public life. Because there you have to keep your identity, your faith and your language. Here it comes by itself, and there people must make an effort not to lose themselves as Ukrainians. Many in the diaspora have this desire, and it is the main force that forces them to act.

Canada is one of the main centers of the diaspora, where it is very structured, organized and where everyone can find their place. Not surprisingly, there are many organizations. And the World Congress of Ukrainians is a superstructure. In general, the Congress was established more than 50 years ago, and its main task was to unite different diasporas in different countries to represent and protect the interests of Ukrainians in the world. Each organization worked in its own country, but when we wanted to go together, for example, to governments, to international organizations, we had to speak with one voice so that we could be heard and respected.

With the beginning of the war, we felt a critical need for deeper cooperation with Ukraine. Then the Congress decided to set up a representative office here, and I was elected director. It is normal that each country helps its diaspora, but here we have earned in reverse mode, that is, the diaspora has begun to help the country. Because there were resources and opportunities.

Я народився, зростав і вчився в Україні, але так склалося життя, що опинився в Канаді і багато років провів там. Канада навчила мене громадського життя. Тому що там ти мусиш зберегти свою ідентичність, свою віру і мову. Тут воно приходить само собою, а там люди повинні докладати зусиль, щоб не втратити себе як українців. У багатьох у діаспорі є таке бажання, і це головна сила, яка змушує діяти.

Канада — це один з головних центрів діаспори, де вона дуже структурована, організована і де кожен може знайти своє місце. Недивно, що там багато організацій. А Світовий Конґрес Українців— це надбудова. Взагалі конґрес було створено понад 50 років тому, і головним його завданням було об’єднувати різні діаспори в різних країнах, щоб представляти та захищати інтереси українців у світі. Кожна організація працювала у своїй країні, але коли ми хотіли йти спільно, наприклад, до урядів, до міжнародних організацій, потрібно було говорити одним голосом, щоб нас чули і на нас зважали.

З початком війни ми відчули критичну необхідність у глибшій співпраці з Україною. Тоді конґрес ухвалив рішення створити тут представництво, і мене обрали директором. Це нормально, що кожна країна допомагає своїй діаспорі, але тут ми запрацювали у реверсному режимі, тобто діаспора почала допомагати країні. Бо були ресурси і можливості.

WE UNDERSTAND THAT INTERACTION CANNOT BE SUPERFICIAL, IT IS A MATTER OF SURVIVAL, INDEPENDENCE AND SOVEREIGNTY OF THE COUNTRY.

 

When I arrived, the main task was to understand what the needs are and what we should focus our efforts on. We immediately began active cooperation with the government, parliament, president, and we still have these permanent ties. It was necessary to define very clearly the boundaries where we can be useful. We must choose for ourselves the key global points that move the country forward. And focus your work on them.

At the School of Strategic Architect, we tried to structure and systematize all this. After all, there are many areas and many partners, and many resources. And in the conditions of limited resources we tried to balance as much as possible that we do by the forces that our partners do. It is very important not to repeat this work. If someone else is already doing it, better than us, then we should go to work with them and do it together.

Коли я приїхав, то головним завданням було розібратися, які є потреби і на чому варто сфокусувати наші зусилля. Ми одразу почали активну співпрацю з урядом, парламентом, президентом і досі маємо ці постійні зв’язки. Потрібно було дуже чітко визначити межі, де ми можемо бути корисними. Ми мусимо для себе обирати ключові глобальні точки, які рухають країну вперед. І фокусувати на них свою роботу.

На Школі Стратегічного Архітектора ми пробували все це структурувати і систематизувати. Адже є дуже багато напрямків та дуже багато партнерів, а ресурсів багато немає. І от в умовах обмеженості ресурсів ми пробували максимально збалансувати, що ми робимо своїми силами, що роблять наші партнери. Дуже важливо не повторювати цю роботу. Якщо це вже робить хтось інший, краще ніж ми, то нам варто йти з ними на співпрацю і робити це спільно.

КОЛИ ТИ МАЄШ ІНШИЙ ПІДХІД, ТИ МОЖЕШ ЗНАЧНО ЕФЕКТИВНІШЕ  ВИКОРИСТОВУВАТИ РЕСУРСИ.

Щоденні роботи дуже затягують, а це була можливість трошки відійти від того дрібного, встати в стороні і подивитися, побачити нашу роботу з іншого ракурсу і переусвідомити. Це надзвичайно важливо. Тому що, перебуваючи всередині, дуже тяжко зробити якісь зміни.

Якраз школа дала інший хід мислення, на рівні цінностей. Дорослій людині складно змусити себе думати по-іншому, бачити та робити щось інакше. І от дуже важливо, що є можливість поспілкуватись, обмінятись досвідом з групою, в якій є і бізнесмени, і громадські діячі, і урядовці. Це різні типи мислення, різні підходи до вирішення проблем, різний досвід. Це була унікальна нагода зрозуміти, відчути та допомогти одне одному.

world_congress.jpg

Коли людина, назбиравши цей досвід та знання, може перегрупувати свої сили та уміння, вона вже на зовсім іншому рівні переоцінює те, що здавалося зробленим. Відкривається дуже багато можливостей для змін і вдосконалення. І це не просто покращення, це на системному рівні: тут є стратегічна ідея. Тож коли воно працює глобально, воно справді врази змінює ефективність роботи.

ЗА ТАКИХ СКЛАДНИХ УМОВ НЕМАЄ ЧАСУ ДОВГО ДУМАТИ, ПОТРІБНО УХВАЛЮВАТИ ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ.

Так багато всього, цілий світ перед тобою, а в тебе є тільки 24 години. І це було одне з тих питань, з якими я йшов на Школу Стратегічного Архітектора. Я двічі закінчував цю програму. В такому величезному обсязі проблем, який є, легко загубитися, і ти мусиш пропрацювати цей досвід, пропрацювати завдання, щоб прийти до чіткої структури і розуміння, що робити зараз і надалі. Це дуже живий процес переосмислення. Ми і далі тісно співпрацюємо зі Школою.

Звичайно, ключовою для нас була і є політична, військова підтримка країни. Потрібен був голос на міжнародному рівні, де Росія поширювала свій інформаційний вплив. Потрібно було говорити правду. Ми збиралися, запрошували політиків, впливових людей, щоби вони чули і бачили. А далі вже включалися уряди, і це найважчий механізм. Це складніші рішення більшого масштабу.

І дуже важливо постійно працювати в тому, не зациклюватись, оскільки життя постійно змінюється, і ситуація, особливо в Україні, неймовірно динамічна. Ми мусимо встигати за цією динамікою, бути гнучкими. відкритими. Ми бачимо наскільки швидко змінюється ситуація, тому дуже важливо комунікаційно й інформаційно бути в центрі, реагувати вчасно і в правильному місці.

small1.jpg

NOW THE HISTORICAL MOMENT OF THE UNITY OF UKRAINIANS IN THE WORLD HAS REALLY COMED.

 

The current wars are no longer about tanks. Hybrid wars are information wars when the struggle is for consciousness. This is an extremely important area of work, where Russia invests billions of dollars annually. We don't have billions of dollars, but we do have millions of people - and that's fundamental. We see how influential the Ukrainian diaspora is in the world.

For example, at the World Economic Forum in Davos, where the whole top of the world comes, thanks to joint efforts we made Ukrainian House. We have our place where we can represent our country. And we can enter new markets. In his inaugural speech, the president said, "There are 65 million of us." We have been saying this thesis for several years. They heard.

It is good that there is an opportunity to accumulate Ukrainian forces, when everyone is at their own level, when we can unite for the benefit of the country, especially at such a historic moment of formation. This is exactly what we can multiply: to direct the efforts of different people from different countries in one direction.

Теперішні війни – це вже не про танки. Гібридні війни – це інформаційні війни, коли боротьба йде за свідомість. Це надзвичайно важливий напрямок роботи, куди Росія вкладає мільярди доларів щорічно. Ми не маємо мільярдів доларів, але маємо мільйони людей — і це принципово. Ми бачимо, наскільки впливові діаспори українців у світі.

Наприклад, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, куди приїжджає весь топ світу, завдяки спільним зусиллям ми зробили Ukrainian House. Ми маємо своє місце, де можемо представити свою країну. І можемо виходити на нові ринки. Президент в інавгураційній промові сказав: «Нас 65 мільйонів». Ми цю тезу говоримо вже декілька років. Почули.

Добре, що є нагода українські сили акумулювати, коли кожен на своєму рівні, коли ми можемо об’єднуватися на користь країни, особливо в такий історичний момент становлення. Це те, що ми якраз можемо мультиплікувати: спрямувати зусилля різних людей з різних країн в одному напрямку.

WE
ARE
PROUD

proud1.png
proud2.png
Julia (1).jpg

LILIA HRYNEVYCH

Minister of Education and Science of Ukraine

SERGEY BADRITDINOV

CEO INTERTOP Ukraine

JULIA LYTVYNETS

Director of the National Art Museum of Ukraine